Underslag i organisasjoner

olav østbye
Nylig presenterte Skan Kontroll AS sin trendundersøkelse for 2016. Et av funnene som vekker størst oppsikt er at ledere i handelsnæringen stjeler mer på egen arbeidsplass enn tidligere. Hele 1 av 3 saker om internt lovbrudd er mot butikksjef eller mot en person med overordnet ansvar. Trendundersøkelsen påpeker at noen organisasjoner har stålkontroll, mens andre ikke har internkontroll i det hele tatt. I de organisasjonene som ikke har kontroll internt finner man utallige forskjellige metoder for gjennomføring av underslag mot egen organisasjon.

Hvorfor er det slik at enkelte organisasjoner har store problemer med underslag, mens andre har stålkontroll? Er det så enkelt som at mangel på kontroll fører til mulighet, som de ansatte benytter seg av? Olav Østbye leverte nylig en bacheloroppgave om underslag i organisasjoner som stod til A på Handelshøyskolen BI og vil bli brukt som eksempel på en utmerket oppgave fremover. Bacheloroppgaven hadde følgende problemstilling:

 

underslagbachelor

UNDERSLAG I ORGANISASJONER
Hvilke organisatoriske faktorer påvirker en ansatt til å gjennomføre/ikke gjennomføre et underslag?
Hva er mest forebyggende og bekjempende mot underslag?

Bacheloroppgaven er gjennomført i samarbeid med Olav Thon Gruppen og deres konsernsikkerhetssjef Ola Stavnsborg. Oppgaven er av kvalitativ metode med eksplorativt design og det har blitt gjennomført flere dybdeintervjuer med ansatte i Olav Thon Gruppen. Oppgavens funn viser at HR politikken til organisasjonen henger tett sammen med underslaget i organisasjonen. Ut i fra funnene ble det laget en prosessmodell som viser veien til redusert underslag i organisasjonen. Modellen og deler av sammendraget av oppgaven er gjengitt nedenfor, hele oppgaven kan lastes ned gratis i bunn av artikkelen.

Når det gjelder forebygging av underslag blant ansatte, er det flere faktorer som spiller inn. Det er først og fremst viktig å fjerne elementene som gir de ansatte mulighet til å begå underslag – og her blir kontroll et viktig komponent. For mye kontroll kan imidlertid virke mot sin hensikt, da det kan redusere de ansattes følelse av å bli stolt på, noe som kan få andre negative ringvirkninger. Å finne en god balanse mellom tillit og kontroll, og å delegere tillit og ansvar til ansatte som er egnet for det, blir i oppgaven trukket frem som en viktig utfordring for ledere.

Videre peker våre funn i retning av at faktorer som organisasjonsforpliktelse, jobbtilfredshet og en sterk organisasjonskultur, kan bidra til å redusere de ansattes tilbøyelighet til å underslå og svikte sin arbeidsplass. Av den grunn blir det viktig å arbeide for å styrke elementene som nettopp skaper organisasjonsforpliktelse, jobbtilfredshet og en god organisasjonskultur.

Det svinnforebyggende arbeidet i form av blant annet kurs, er noe respondentene stiller seg positivt til, og kan være en verdifull investering som legger grunnlaget for å holde et sterkt fokus på underslagsbekjemping i hele organisasjonen. Fokus på underslag er noe alle organisasjoner bør ha, uavhengig av hvor mye underslaget utgjør i den aktuelle bedriften.

Prosessmodell Underslag - Østbye og Perez

 

For bruk av bacheloroppgave og/eller prosessmodell, vennligst ta kontakt med Olav Østbye.
Spørsmål til oppgaven kan også rettes til Olav.

Vi tilbyr underslags kurs for ansatte og ledere. Du kan lese mer om dette kurset her.

Bacheloroppgave – Underslag i organisasjoner
Trendrapport 2016 – Procope AS

Følg oss gjerne på ønsket kanal for flere interessante artikler og informasjon: